Welkom.
Nieuw.
Koopjes.
Huisregels.
Contact.
huisregels
!
1. Pandjeshuis De Bron Venlo verleent een terugkoop optie aan cliënt voor de duur cliënt haar verkochte roerende goederen, tegen een betaling van het geleende bedrag vermeerderd met 15 % rente en  5 euro opslag- en administratiekosten, binnen de daarvoor geldende periode, hierna te noemen als terugkoop kosten.
Cliënt verklaart door middel van ondertekening van deze overeenkomst de onderstaande bepalingen te aanvaarden, welke ondeelbaar van toepassing zijn.

2. Cliënt verklaart bovengemelde goederen aan pandjeshuis de Bron Venlo te hebben verkocht en in volle en vrije eigendom te hebben overgedragen aan bovenvermeld aankoopbedrag.

3. Cliënt verklaart minstens 18 jaar oud te zijn, uitdrukkelijk beschikkingsbevoegd en bekwaam te zijn ten aanzien van deze overeenkomst en zich met een geldig legitimatiebewijs te hebben gelegitimeerd.

4. De overeenkomst kan verlengd worden met eenzelfde termijn van 1 maand met dien verstande dat dit telkens afzonderlijk en persoonlijk (dus niet telefonisch) dient te gebeuren binnen de geldende termijn van 1 maand middels contante betaling van de maandelijkse rente en hernieuwde ondertekening van deze overeenkomst.

5. De goederen kunnen uitsluitend terug worden gekocht door cliënt  zelf,  onder overlegging van deze overeenkomst en een geldig legitimatiebewijs.

6. Pandjeshuis De Bron Venlo is nooit aansprakelijk voor schade aan, of het op enige wijze verloren gaan van de opgeslagen goederen, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van of door Pandjeshuis De Bron Venlo.
In dat geval beperkt de schade zich maximaal tot het in deze overeenkomst vermelde inkoop bedrag.